botanical

Guest Comments

"Lelihhotela linemulandvo lomudze, lakhiwe endzaweni lephakeme, lenetintsaba, nemahlatsi laluhlata lanetindledlana letincane lasikhona kuhambahamba khona silule emadvolo.
Emakamelo makhulu ashaya umoya futsi ahlobile. Asiwuvali umlomo ngemphatfo lesayitfola kulelihhotela. Simanga ngulokutsi kuhlala kanye nekudla kwakulelihhotela akubiti kantsi lokudla kumnandzi kuphekwa ngungcongcoshe wekupheka. Lokwangitfokotisa kakhulu sitofu sasibaswe ekamelweni, phela lendzawo iyabandza ebusika ngalokutsi iphakeme. Solo angiwuvali umlomo nge Foresters Arms, ngikhutsata nalabanye kutsi bavakashe kulendzawo yase Foresters Arms, kantsi nakulelive lelihle laseSwatini.”
- Tipperary

“Mine ngachazwa kuphatfwa kahle ngulabo labasebenta kulelihhotela, imibhedze yakhona iyantofontela, kantsi nekudla kwakhona kumnandzi. Ngatsi ngibuka ngephandle ngahlangabetwa tinganga letinhle letingenamkhawulo. Utsi umawuhamba ubangise emshinini eBhunya umangaliswe ngulobuhle balelive. Kantsi eMhlambanyatsi khona ukhangwa libanga lekudlalela ligaluva leliluhlata mihla yonkhe. EmaSwati kuphela kwesive lesilunge ngalendlela mhlaba wonkhe.”
- Oldbury, United Kingdom

“Kuvakasha kwetfu eForesters kwaba kwemalanga lamabili....angizange ngikudle kudla lokumnandzi ngalendlela....labasebentako kanye nemphatsi wabo basiphatsa kahle impela. Lize belina litulu, sakutfokotela kutigoca embikwe mlilo sifundze tincwadzi sasitiphetse. Lendzawo iluhlata, ilungele kungcebeleka nekuphumula. Sajabula kakhulu futsi uma sikhandza kutsi siyakhona kuchumana nge email ibe tiningi tindzawo lakulelive letisete le-internet. Ngelilanga sesihamba, savuka ngetingweti, sijakele kuvulwa kwemncele, sitokhona sisheshe sewele. Sabona ngalabo labasebenta kuleli hhotela sebasiletsela likhofi kanye nemphako wema bhanisi sisalungiselele luhambo loluya eJozi.”
-Tucson, Arizona, USA