Swaziland Map

Tikhatsi tekuvulwa nekuvalwa kwemahheke

Oshoek 07h00 – 00h00 (12 midnight) (from Johannesburg)
Josefsdal 08:00 – 16:00 (from Barberton – scenic, but 20km of dirt/gravel road)
Jeppes Reef 07:00 – 20:00 (from Malelane Gate in Kruger Park & Nelspruit)
Golela 07:00 – 22:00 (from Durban)
Houtkop – Emahlathini 08:00 – 18:00 (from Drakensburg & KwaZulu-Natal Battlefields)
Namaacha 07:00 - 20:00 (from Maputo - Mozambique)
Goba Open 24 Hours (from Maputo - Mozambique)
Swaziland Directions

Asikulayele kute ufike catsatsa eForesters Arms

Swaziland Visa / Passport / BorderThe SWAZILAND Flag :
Blue means sky
Yellow - mineral wealth
Red - fertile soil
Black & white shield - racial harmony

Google map of our location

GPS Coordinates:
26°27’21”S 31°01’30”E

Ngemgwaco.....

Sicela kunatisa kutsi emapasipoti ayadzingeka kute ungene keleli laseSwatini. Tive letinengi atiwadzingi ema Visa, ungabata, facata la HERE.

Uma usuka eKruger National Park
Chubeka ngemgwaco i MR3 lobheke eMbabane. Yehluka ku Junction 12 (Mhlambanyatsi). Landzela timphawu letikhombe iMhlambanyatsi ne Foresters Arms.
Facata la kute utfole umdvwebo.

Uma usuka eJozi noma ePitoli
Kusuka esekhumulweni setindiza e OR Tambo From JHB Airport, tsatsa umgwaco loya e Boksburg bese utsatsa umgwaco i N12 leya e Witbank. Chubeka ngaleyo ndlela ulibangise eMbabane. Chubeka ngemgwaco i MR3 lobheke eMbabane. Yehluka ku Junction 12 (Mhlambanyatsi). Landzela timphawu letikhombe iMhlambanyatsi ne Foresters Arms.
Facata la kute utfole umdvwebo.


Uma usuka eKwaZulu Natal - Durban
Tsatsa umgwaco i N2. Umasewendlule iMkuze (33km), jikela ngesekudla ulibangise ehhekeni lase Golela. (Ubukisise timphawu temgwaco). Chubeka ute ufike edolobheni laka Manzini. Chubeka ngemgwaco i MR3 tlebangise e Mbabane. Yehlukak ku Junction 13. Landzela timphawu letikhomba iMhlambanyatsi ne Foresters Arms.
Facata la kute utfole umdvwebo.

From Drakensburg / KwaZulu-Natal
Uma usukela enyakatfo (Ermelo) yase Piet Retief, jikela ngesekudla ubheke e Houtkop/ ehhekeni lasEmhlathini. Uhamba sigatjana lesinganga 1 km ujikele ngesekudla ungene emgwacweni we Klein Vrystaat (KV) /Houtkop. Ngumgwaco lomuhle sibili lona ngakuleli laseSwatini. Utawutsi mawufika ku T-junction, ujikele ngesencele ulibangise eBhunya. Chubeka ucondze khona eForesters Arms.
Facata la kute utfole umdvwebo.

Uma uchamuka eMaputo/Mozambique
Kusuka eMaputo tsatsa umgwaco i EN2. E Boane jikela ngesencele ucondze e Goba (Lelihheke leli lihlala njalo livuliwe). Chubeka ucondze kaManzini, wendlule lapho ucondze eMbabane. Uma ufika eMbabane yehluka ku exit 13 loya eMhlambanyatsi.
Facata la kute utfole umdvewbo.

Ngendiza....

South African Airlink ifinyelela e Jozi nakuMatsapha (Manzini code: MTS) emahlandla lamane ngelilanga.

Uma udzinga imotolo longayiboleka, tsintsana natsi sitokwelekelela.

Sikhumulo setindiza lesincane eMhlambanyati (unregistered):
915 m long / 4 020 feet above m.s.l.
Runways 10 & 28 Co-ords: 26 27’ & 31 02’E
 

Swaziland Airlink