Emakemelo Ekulala eForesters Arms

Onkhe emakamelo langu 34 ase Foresters Arms ahlotjiswe ngalokusezingeni lelisetulu, ngalinye ngaliye likamelo linendlu yekugezela, lucingo, kanye namabonakudze lofakwe iDSTV.
Lelihhotela likufake emcondvweni kutsi phela ekuvakasheni kumele ukhibike impela, late lafaka naku lokulandzelako ngelikamelo nelikamelo:

  • Indzawo leshisisiwe yekugaca emathawula
  • Kwekufutfumeta likamelo lonkhe
  • Imibhedze lentofontelako, kanye nemashidi labusheleleti
  • i Wi-Fi yamahhala hha
  • Kuboleka ema DVD mahhala hha
  • Emanti esiyalu lapholile
  • Indzawo yekupaka lebanti futsi legadziwe
Lendzawo inetiganga lentinhle futsi isekhatsi nekhatsi etingadzeni letichakazile letikhanga tinyoni.

Labatsandza kutsamela sicelu bavame kungcebeleka ngasesitibeni lesihlobile, lesinemanti lacwebetelako, ute ubone phansi. Khona la etingadzeni kuhlanyelwe timbali letinhle letijabulisa liso.

Umumo walelihhotela kuchuba imphilo yakudzala, lokubonakala nasekhatsi etindlini lapho kungcebelekwa khona, lapho kuhlotjiswe ngaleyo ndlela nalokutsi kuhle kubaswa nemililo uma kumakhata.mbabane hotelSwaziland HotelSwaziland Accommodation LodgeSwaziland Hotel
mbabane hotel

Siyatichenya ekutseni ekuseni utsi uvuka nje uhlangabetwe yinkomishi yelitiya noma likhofi, kanye nekudla kwasekuseni kwekusukusula. Siyaye sitsandze kutsi utikhetsele kutsi utawudlela kuphi. Kumbe utsandza kudlela ekamelweni lakho, nome ngaphandle phansi kwetambulelo tentfunti, nome khona e restuarant? Lapho siletsa tonkhe tibiliboco. Emabhanisi, emakuku, emagusumbha, kunye netinatfo tetitselo, tinyamanyana kanye nematiya lehluke hlukene, la eForesters Arms sitimisele kutsi ungadla weswele kutsi usukuma njani phansi.

Litiya, Likhofi, naletinye tinatfo kanye nekudla lokulula kuyatfolakala lilanga lonkhe.
Lidina lidlelwa ebaleni lelifulelwe, kantsi uma usivakashele ngeLisontfo utawukhandza sideke ihamba beyibuza yetinhlobonhlobo yekudla. Kudla kwelidina ngeLisontfo kukhanga bantfu labaningi sibili ngoba kuyosiwa, lokunye kudla kuphekwe phansi, lokunye kanjalo kuphekwe ngubongcongcoshe betfu ekhishini.
Sifise sewuke ufike catsatsa utotibonela utijabulise ngekudla kwetfu kwasentsambama lokutigaba letisikhombisa uma utsandza sikukhanyisele nemakhandlela etitsandzani. Luhla lwekudla lokuphekwa eForesters Arms lushinjtwa njalo njalo, kute wonkhe lofika kutovakasha atokhona kuchazeka. Luhla lwekudla kwetfu lufaka ekhatsi emasaladi, tinkhwa lesitibhakele tona, kanye nabonamnedi.
iInternet kanye ne fax kuyatfolakala kulelihhotela. Labatsandza kubona tinyoni bangatitfokotisa ngeluhlelo lwe Roberts Bird Programme lolutfolakala mahhala khona eForesters Arms. Kulelihlelo uyakhona kubona ngemehlo tinhlobonhlobo tetinyoni, kanye netidleke tato kanye nekuva kuhlabela kwato.
Uma ufise kwati kabanti, chumana natsi.

Swaziland Hotel